Thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh

Thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh

27/10/2017 - 14:18

Đến năm 2021, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm...

Đọc nhiều