• CARE Quốc tế tại Việt Nam - Chặng đường 30 năm

    CARE Quốc tế tại Việt Nam - Chặng đường 30 năm

    Năm 2019 đánh dấu năm thứ 30 CARE Quốc tế chính thức hoạt động tại Việt Nam. Nhân sự kiện này, CARE tổ chức chuỗi hoạt động "CARE 30" bao gồm "Sự kiện chạy bộ - We care, we run", "Triển lãm 19.89 - 3 Thập kỷ 1 Thước hình" và các hoạt động bên lề.