Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện của một số đơn vị quân đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện của một số đơn vị quân đội